Yazım ve Değerlendirme

YAZAR REHBERİ

trk dergisi Araştırma Makalesi Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen çalışmalar özgün olmalıdır. Ayrıca gönderilen çalışmalar intihal içermemeli, daha önce kısmen ya da tamamen herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

Dergiye yayın gönderen yazar(lar), yayının telif ve yayın hakkı gibi tüm haklarını dergiye verdiğini kabul ve beyan eder. Bunun karşılığında yazar(lar)a herhangi bir telif ödemesi yapılmaz.

Dergide Türkçe (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi ve diğerleri) makalelerin yanı sıra İngilizce, Rusça makaleler de yayımlanabilir.

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, trk dergisine 2020 yılından itibaren gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için çalışmanın yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle trk dergisine çalışma gönderecek aday yazarların çalışmalarını ilgili kriteri göz önünde bulundurarak düzenlemeleri önemle rica olunur.

  1. Başlık: Makale İçeriği ile uyumlu, içeriği yansıtacak bir başlık tercih edilmeli ve ortalanmış bir şekilde koyu harflerle 12 Punto Palatino Linotype yazı tipiyle Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük olarak yazılmalıdır. Makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.

  2. Yazar adı ve kurum bilgileri: Yazar adı ve kurum bilgisi, çalışmalar yayın öncesinde hakem değerlendirmesine tabi olduğundan boş bırakılmalıdır. Çalışmalar hakem değerlendirmesinden geçip onaylandıktan sonra sisteme yüklenmeden Ad-Soyad, Kurum Bilgileri (Türkçe ve İngilizce), elektronik posta ve Orcid ID şablonda belirtildiği gibi yazılmalıdır.

  3. Öz: Çalışmanın başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 250, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe-İngilizce özet bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce dışında başta sayılan Türk lehçelerinden biriyle veya Rusça olarak hazırlanan çalışmalar için ilgili lehçede ya da dilde bir özet kısmı da bulunmalıdır. Özetlerde yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.

  4. Anahtar Kelimeler: Özetlerin altında, en az 5, en çok 7 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin her sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.

  5. Ana Metin: Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (9,000 sözcük) aşmamalıdır. Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ 4 cm ve sol taraflardan 5 cm boşluk bırakılarak “en az, 12nk” satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde “APA”” sistemi kullanılacaktır.

  6. Bölüm Başlıkları: Çalışmada, içerik ile uyumu sağlamak kaydıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklar Her Sözcüğü Büyük Harfle yazılmalıdır.

  7. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Dergiye gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

  8. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde çalışmaya ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler.
  1. Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 3 satırdan az alıntılar satır arasında; 3 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.5 satır aralığıyla 9 punto olarak yazılmalıdır. Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve (Office Word) otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.
  2. Şablon: Çalışma gönderirken şablon dosyasını kullanmak zorunludur. trk dergisine gönderilecek çalışmalarda kullanılması gereken şablon için tıklayınız.

Alıntı ve Kaynakların ayrıntılı bilgisi için bakınız. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

 trk dergisi Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Yazım Kuralları 

trk dergisi Beşeri Bilimler ve Sanat alanında son iki yıl içerisinde yayınlanmış eserlerin Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer Türk Lehçelerinde hazırlanmış  tanıtım ve değerlendirmelerini yayınlar. Başka bir yayın organında yayınlanmış yazıların çevirileri ya da aktarmaları da yayınlanabilir. Çevirilerin ya da aktarmaların özgün metni de çalışma ile birlikte gönderilmelidir.

trk dergisi'ne gönderilen yazılar editörler tarafından derginin yayın kriterleri açısından incelenir. Editör gerekli gördüğü hususlarda yayın kurulundan görüş alabilir. Uygun bulunan tanıtım ve değerlendirme yazısı, kitabın ilgili olduğu alanda uzman iki hakeme gönderilir. Hakemin uygun bulduğu yazılar yayınlanır. Editör yazılarda yazım şekli ile ilgili değişiklik yapabilir.

trk dergisi'ne Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi türünde yayın gönderen yazar(lar), yayının telif ve yayın hakkı gibi tüm haklarını dergiye verdiğini kabul ve beyan eder. Bunun karşılığında yazar(lar)a herhangi bir telif ödemesi yapılmaz.

trk dergisi için hazırlanan Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi türündeki çalışmalar konu edinilen kitabın sadece özeti olmamalı, mutlaka eserin nitelik ve nicelik bakımından değerlendirmesini de içermelidir. Bu değerlendirme kitabın yazarı ile fikirbirliği içerinde olmak, kitabın yazarına karşı bir düşünce ileri sürmek veya kitabtaki kimi eksikleri işaret etmek şeklinde olabilir. Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi yazısında konu edinilen kitapla ilgili düşünceler açık bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesinde yazıya konu olarak seçilen kitapta ileri sürülen en önemli noktalara işaret edilmeli ve bu noktalar özgün bir bakışla değerlendirilmelidir. Çalışmada giriş, kitapla ilgili özet, değerlendirme tartışmaları ve sonuç gibi genel bir yapıyı takip edilmelidir. Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi yapılan çalışmalarda yazar bu genel yapıya bağlı olarak;
          * Giriş kısmında kitapla ilgili temel düşüncesini ve yaklaşımını ortaya koymalı,

          * Özet kısmında kitaptaki asıl argüman ve iddialara odaklanmalı ve kitabın çalıştığı disipline getirdiği katkıları ve itirazları dile getirmeli,

          * Değerlendirme kısmında kitap yazarının çalışmaya konu olan eserle alanına yaptığı katkı üzerinde durulurken eserde kullanılan argümanların dayandığı veriler ve bunların bağlamında kullanılıp kullanılmadığı da incelemeli,

          * Sonuç kısmında ise Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi çalışmasını hazırlayan yazar, kitapla ilgili olarak ulaştığı sonuçları ifade etmelidir.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme Yazılarının en üsütünde kitabın kapağına ait sayfa sınırlarını aşmayan bir görsel (fotoğraf) kullanılmalıdır. Fotoğrafın altında kitabın künyesi verilmelidir. Kitabın Künyesinde Tanıtımı ve değerlendirmesi yapılan eserin tam adı, yazarı, yayımlandığı şehir, yayınevi, yayım yılı, kaç sayfa olduğu ve ISBN numarası yer almalıdır.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi yazılarının eserin hacmine ve çalışmayı hazırlayan yazarın iddiasına bağlı olarak en az 750 en fazla 4000 kelimeyle sınırlı olması gerekmektedir.

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi metnine ilişkin teknik özellikler (yazı karakteri, satır aralığı, sayfa düzeni vb.)  derginin Araştırma Makalesi metinlerinde kullanılan özelliklerle aynı olmalıdır.

Kitap tanıtımı çalışması gönderirken şablon dosyasını kullanmak zorunludur. trk dergisine gönderilecek çalışmalarda kullanılması gereken şablon için tıklayınız.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yayınlanmak üzere "trk dergisi"ne gönderilen çalışmalar ÖN KONTROL, DİL YETERLİLİK KONTROLÜ, İNTİHAL TARAMASI ve HAKEM DEĞERLENDİRMESİ  aşamalarından geçirilmektedir.

Ön Kontrol aşamasında çalışma dil yeterlilikleri ve şablona uygunluk bakımından incelenmektedir. Aynı zamanda iThenticate intihal programında taranmaktadır. İntihal oranının %20 ve altında olmasına dikkat edilmektedir.

Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.

Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Hakemlerin değerlendirmelerine bağlı olarak çalışma yayınlanmak üzere kabul edilmekte ya da reddedilmektedir.